تخت‌روانچی درباره سلب حق رأی ایران در سازمان ملل: برای دومین سال پیاپی به دلیل تحریم ها با مشکل پرداخت حق عضویت مواجه شدیم منابع مالی موجود است، فقط باید بتوانیم به کانال امنی برسیم