پانزدهمین حراج تهران چقدر فروخت؟ مجسمه تناولی گران ترین شد