لبنان، مقصد اول پولپاشی‌های بنیاد جرج سوروس در منطقه