اطلاعات کافی از رفتار اومیکرون نداریم فقط واکسن بزنیم