درددل‌های جعفری‌جوزانی: زانوی مرگ‌بار خودتان را از روی گلوی هنرمندان بردارید؛ بگذارید نفس بکشند ممنوع القلم کردن اهل دل کار خوبی نیست