اظهار امیدواری تخت روانچی برای رفع تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل