۷۰ درصد نسخه اولیه طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» متحول شد