وزرای خارجه روسیه، هند و چین درباره افغانستان گفتگو می کنند