نتایج شمارش دستی و الکترونیکی آراء انتخابات بایکدیگر مطابقت دارند