مشکل ما باندبازی و خیانت برخی مدیران است نه تحریم برخی فعّالان اقتصادی، معادل یک دولت و 10 وزارتخانه هستند