تاکید بر استحکام روابط میان تهران و کویت در دیدار «باقری» و «الصباح»