سفر نیمروزی وزرای بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی به کرج