شناسایی ۴۸۵۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور ۹۶ فوت هموطن دیگر