۱۷۰ میلیون دز واکسن برای جدال با کرونا در کشور تامین شده است