جلسه وزیر صنعت با کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان تاکید خبرگان بر تسریع دولت در اصلاح ساختار مدیریتی