اهدای مدال طلای جهانی محراب عنایتی به خانواده شهید بذرگری