ویدیو آتش سوزی چادر های مردم متخصن در زاینده رود پلیس خطاب به متحصنان: عده‌ای از مطالبه شما سوء استفاده می‌کنند