صدور مجوز بازگشایی مدارس برای ۳ گروه دانش آموزی تاکنون