باید همه توان خود را بگذاریم تا پرسپولیس قهرمان نشود