تکلیف مشترکانی که قبوض نجومی دریافت کرده اند چه می‌شود؟