طرح تحویل امانی نهاده به دامداران عشایری دنبال شود