یکصد طرح در فارس احصاء می‌شود راهکارهای رفع خشکسالی در استان دنبال می‌شود