دولت برای تکمیل طرح ملی توسعه حافظیه اعتبار اختصاص دهد