چرا مردم عراق در انتخابات دمکراتیک هم حضور کمرنگ داشتند؟ مشارکت واقعی27درصد است