کارگردان سریال«هم‌سایه»: شاید نژادپرست نباشیم، ولی رفتارمان با مهاجران افغان بد است