تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل زیاد نیست آمار ۳ میلیونی سال گذشته صحت ندارد