ایران: گزارش گوترش درباره اقدامات یکجانبه قهرآمیز اقتصادی ضعیف است